طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

تعداد بازدید:۳۹۹
برگزاری وبینار آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مشاغل خانگی» در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی.
آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹