معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۱۶۸۳

مشاور رئیس در حوزه پشتیبانی:  

    

معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی استان مازندران مسئولیت حمایت و پشتیبانی از دیگرحوزه های مختلف جهاددانشگاهی را با رویکرد مالی واداری بر عهده دارد.
این معاونت شامل 3 زیر مجموعه اداره امور اداری و عمومی، اداره امور مالی و دفتر طرح و برنامه می باشد که وظایف هر یک از مجموعه های مزبور به شرح ذیل می باشد:
اداره امور عمومی
کارگزینی: سرکار خانم کرمی نماینده رئیس در امور کارگزینی و سرکار خانم  کلانتری کارشناس
رفاه
اموربیمه
دبیرخانه
خدمات عمومی
عمران
انبار
حقوقی
 
اداره امور مالی:   آقای مهدی علیزاده مدیر مالی و آقای دهقان پور کارشناس
حسابداری و ذیحسابی
بودجه دولتی
اموال
حقوق ودستمزد
کارپردازی: آقای امین روحی
حسابرسی

مجتمع تولیدی تحقیقاتی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی:  آقای محمد علی محمد نژاد  مدیر مجموعه 

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۹