نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل

۱۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۰ ۱۹
نام تهیه‌کننده: علی پاداشی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی مازندران، نشست فعالین پوشاک شهرستان بابل و ساری در هفته دوم دی‌ماه 1401 در دانشگاه علمی کاربردی بابل و ستاد جهاد دانشگاهی، برگزار شد.

نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل
نشست فعالین پوشاک در ساری و بابل