اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی مازندران به فراخوان داوطلبان آموزش دیده برای مقابله با کرونا

۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۴ کد : ۱۶۸۷۵ تاپ خبر عمومی جهاد خبر تصویری
تعداد بازدید:۸۴
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، از اعلام آمادگی این نهاد در فراخوان داوطلبان آموزش‌دیده در مبارزه با کرونا خبر داد.
اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی مازندران به فراخوان داوطلبان آموزش دیده برای مقابله با کرونا

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی مازندران، واحد عبدالهیان، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، گفت: در حال حاضر جهاد دانشگاهی این استان آمادگی دارد در صورت نیاز مراجع ذی‌ربط نسبت به فراخوان تمامی افراد آموزش دیده داوطلب این مرکز در مبارزه با ویروس کرونا اقدام کند.

وی افزود: شرایط بحرانی و افزایش غیرمعمول فعالیت کادر درمانی سبب خستگی و کاهش کیفیت خدمت و همچنین فرسودگی افراد می‌شود بنابراین ضرورت دارد افراد جایگزین آموزش دیده وارد عرصه خدمت‌رسانی شوند.

عبدالهیان تصریح کرد: تمرکز جهاد دانشگاهی در حوزه ارائه آموزش‌های تخصصی تاکید بر مهارت افزایی افراد بوده است تا بتوانند در شرایط واقعی بیشترین کارآمدی را داشته باشند.

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران گفت: این فراخوان با اعتماد به کارآمدی آموزش‌های ارائه شده صورت می‌گیرد و اطمینان داریم که این افراد می‌توانند در شرایط بحران به نحو قابل قبولی ایفای نقش کنند.

وی افزود:  ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھی ﻣﺎزﻧﺪران طی ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره کمک‌ھﺎی اولیه  و ﻓﻮرﻳﺖ‌ھﺎی پزشکی ﺑﺮای هزار و ۷۳۶ ﻧﻔﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری دوره آموزشی کمک ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮای ۵۸۳ ﻧﻔﺮ اﻗﺪام کرده اﺳﺖ.

عبدالهیان بیان کرد: ﻛﺎرآﻣﻮزان دوره آموزشی کمک ﭘﺮﺳﺘﺎری ۳۰۰ ﺳﺎﻋﺖ آموزش تئوری، ۷۸۰ ساعت آموزش علمی و فعالیت در بیمارستان‌های استان که به طور مجموع هزار و ۸۰ ساعت آموزش حرفه‌ای تخصصی است، دیده‌اند و ﻗﻄﻌﺎ آمادگی ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﺧﺪﻣﺖ‌رﺳﺎنی را در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دارا می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

رئیس جهاد دانشگاهی مازندران افزود: اﻓﺮادی ﻛﻪ در دوره آﻣﻮزشی کمک‌ھﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻓﻮرﻳﺖ‌ھﺎی پزشکی ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ ﺑﺎ طی کردن ۱۸ ساعت آموزش تئوری و ۳۸ ساعت آموزش عملی و فعالیت در مراکز درمانی اﺳﺘﺎن قابلیت ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮی در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎنی را دارﻧﺪ.

وی ادامه داد: در گام اول با توجه به اعلام نیاز فرمانداری بهشهر به جهاد دانشگاهی، لیست افراد آموزش دیده آن شهرستان برای فرمانداری ارسال شده است.

کلید واژه ها: فراخوان داوطلب اموزش دیده جهاد دانشگاهی


نظر شما :