آموزش مکاتبات اداری اعضای جهاد دانشگاهی مازندران برگزار شد

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰

دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه اعضای جهاد دانشگاهی مازندران برگزار شد.