گزارش تصویری اولین روز غرفه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه هفته پژوهش مازندران

۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۷

در اولین روز نمایشگاه هفته پژوهش مازندران در قائمشهر ، از غرفه جهاد دانشگاهی استقبال شد.